Đảng - mùa Xuân, là câu nói cửa miệng của dân ta khi Xuân về Tết đến. Bởi ai cũng biết, dân tộc Việt Nam ta từng trải qua ngót một trăm năm dưới ách đô hộ của thực dân, ...