1.Hiệu trưởng: Thầy Lê Hồng Sơn2. P. Hiệu trưởng: - Thầy Võ Văn Ngôn                                 - Thầy Phạm Xuân Hiếu