Trường THCS Đồng Lạng được thành lập 1945 là chuyển giao của trường Tây Hồ. Đến 1952 trường cấp 2 Đại Đồng ra đời với sơ khai 3 lớp. Lúc bấy giờ chưa có trường, các lớp còn học ở ...