Các loại đồ chơi dân gian truyền thống rất dễ bị mai một và luôn tiềm ẩn nguy cơ biến mất nhanh chóng. Bởi vậy, bảo tồn, phát huy giá trị của các loại đồ chơi dân gian truyền ...